Harmonie en het belang van het familiaal charter

Sofie Lerut

In een familiebedrijf is het cruciaal dat het bedrijf de steun geniet van een eendrachtige familie. In veel families gaat men uit van tradities en ongeschreven, soms onuitgesproken, afspraken. Maar dat volstaat niet. Zeker wanneer het aantal betrokken familieleden groter en complexer wordt, is governance van de familie nodig. Het familiaal charter vormt daarvan een belangrijke pijler.

In een familiaal charter worden diverse aspecten geregeld. Men kan bijvoorbeeld denken aan familiale waarden, eigenaarsvisie, afspraken omtrent de eigendom van aandelen, carrières in het familiebedrijf, leiding van het familiebedrijf, opvolging ....

Maatwerk

Het is onmogelijk een standaardinhoud van “het” familiaal charter op te geven, vermits elk familiaal charter bij uitstek maatwerk is. Het moet volledig afgestemd zijn op de familie en het familiebedrijf in kwestie, rekening houdend met onder meer de groeifase waarin het familiebedrijf zich bevindt, de omvang van de familie, de cultuur van de familie en van het familiebedrijf, de relaties tussen de familieleden en andere specifieke omstandigheden.

Het hebben van duidelijke afspraken of spelregels is natuurlijk op zich van belang, maar minstens even belangrijk is de weg ernaartoe, en wel om verschillende redenen:

- Door samen naar dat familiaal charter toe te werken, vergroot de harmonie en het onderlinge vertrouwen binnen de familie. Door de open dialoog leert men mekaar ook beter kennen en begrijpen.

- Zaken die voorheen onuitgesproken waren (en daardoor soms voor verschillende personen anders ingevuld of verondersteld werden), worden geëxpliciteerd. Iedereen is gebaat bij duidelijke afspraken.

- Het proces werkt vormend: alle betrokkenen worden erdoor verplicht grondig en vanuit een langetermijnvisie na te denken over fundamentele vragen en spelregels die de familie in het familiaal charter wil regelen. Soms gaat het over onderwerpen en thema’s waar men niet eerder bij heeft stilgestaan.

- Wanneer het dan lukt om tot een familiaal charter te komen waar de hele familie achter staat, heeft men het gevoel als familie iets belangrijks te hebben verwezenlijkt. Dit vergroot de eendracht binnen de familie en het engagement ten aanzien van het familiebedrijf.

Enkele tips

Enkele tips om tot een goed charter te komen: neem er de tijd voor, creëer een open sfeer, en durf alle onderwerpen aan te snijden. Het is niet gezond, noch voor de familie, noch voor het bedrijf, om een delicaat onderwerp te ontwijken en dus verder te laten sluimeren tot er zich daadwerkelijk een probleem stelt. Ten slotte helpt professionele begeleiding om structuur te brengen in de besprekingen, de gesprekken te faciliteren en een open dialoog tot stand te brengen.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer