EBIT, EBITDA, REBITDA - De mythes ontsluierd

Patrick De Schutter

Het Instituut voor het Familiebedrijf startte vele jaren geleden een schitterende en tot hiertoe ongeëvenaarde opleiding voor familiale bestuurders en kandidaat-bestuurders. Hierin worden zij voorbereid op de belangrijke verantwoordelijkheid die op hun schouders rust wanneer ze toetreden tot de Raad van Bestuur van hun familiebedrijf of van een ander bedrijf. Een van de zeer gesmaakte modules van deze opleiding behandelt het cruciale thema van financiële cijfergegevens van hun en andere familiebedrijven. Wat moeten ze weten om zich een goed oordeel te kunnen vormen over de financiële gezondheidstoestand van het bedrijf, en hoe kunnen ze eventuele aandachtspunten tijdig detecteren en indien nodig remediërende maatregelen nemen?

Normale activiteiten

Keer op keer word ik overstelpt met vragen omtrent EBIT, EBITDA en REBITDA. Wat is dat nu precies en wat leren we eruit? Welnu, EBIT staat voor Earnings Before Interests and Taxes, en komt dus overeen met het lijntje “resultaat uit de gewone bedrijfsactiviteiten” in de statutaire jaarrekening. Het is een goede maatstaf om de winstgevendheid van een bedrijf af te leiden uit de normale activiteiten. Hierbij maken we abstractie van de manier waarop het gefinancierd wordt of kasoverschotten succesvol belegd worden, alsook van de belastingdruk op de gerealiseerde resultaten.

Waardering van de onderneming

EBITDA daarentegen staat voor Earnings Before Interests and Taxes and Depreciations and Amortizations.

Wanneer we dit willen zoeken in de statutaire jaarrekening vertrekken we van het hiervoor genoemde “bedrijfsresultaat uit de gewone bedrijfsactiviteiten”. Daaraan voegen we alle kosten en opbrengsten die geen kasuitgaven of kasinkomsten vertegenwoordigen terug toe (of trekken we ervan af). Dat zijn bijvoorbeeld de afschrijvingen, de waardeverminderingen, voorzieningen en reserves die worden aangelegd of teruggenomen voor onder andere problemen met niet-invorderbare handelsvorderingen en verouderde of onverkoopbare voorraden en goederen. De EBITDA is een interessante parameter omdat hij abstractie maakt van de impact van het investeringsbeleid van de beoordeelde vennootschap, alsook van de manier waarop het bedrijf omgaat met het aanleggen of terugnemen van al deze voorzieningen en waardeverminderingen. De EBITDA is in het merendeel van de gevallen ook de basis die gebruikt wordt voor de waardering van een vennootschap. Zo gebruikt men meestal een multiple op de EBITDA als maatstaf voor de waardering van de onderneming.

Genormaliseerd bedrijfsresultaat

REBITDA ten slotte is een verdere verfijning van de EBITDA. De R staat voor “Recurring”, oftewel recurrent. Dat betekent dat we alle éénmalige of niet-terugkerende elementen zowel in plus als in min elimineren om een soort genormaliseerd bedrijfsresultaat uit te filteren. Dit is een term die zeer vaak gehanteerd wordt door beursgenoteerde bedrijven. Zij zijn namelijk verplicht hun werkelijk behaald bedrijfsresultaat te becijferen, uitgezuiverd van alle mogelijke éénmalige factoren. Zo wordt de vergelijkbaarheid van de bedrijfsresultaten van het ene boekjaar ten opzichte van het andere bevorderd.

Je merkt dus dat er wel een goede logica achter al deze begrippen zit. Een goed geïnformeerde en beslagen lezer is echter in staat een juistere en meer gefundeerde analyse van de gerapporteerde resultaten van een bedrijf te maken!

Patrick De Schutter
Bedrijfsrevisor-Vennoot KPMG
Co-gedelegeerd bestuurder Instituut van het Familiebedrijf

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer